wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2020
Termin składania ofert: 02.07.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
część 1    Elektrody do koablacji do artroskopii
część 2    Elektroda do uszczelniania naczyń
część 3    Elektrody do diatermii, kable
część 4    Elektrody do EKG
część 5    Elektrody do fizykoterapii
Ogłoszenie ozamówieniu 2020-06-22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-06-22
Zal.2_do SIWZ Formularz_asortymentowo-cenowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2020-06-22
Edytowalne załaczniki 2020-06-22
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 25.06.2020 2020-06-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-06-26
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 26.06.2020 2020-06-26
Informacja z otwarcia ofert 2020-07-02
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-07-23

Dostawa płynów infuzyjnych, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Dostawa płynów infuzyjnych, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.5.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020, godz. 10:00
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa płynów infuzyjnych, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Części 1: Płyny infuzyjne, worki do żywienia
Części 2: Desfluranum
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-06-02
Zal.2 do SIWZ Formularz_asortymentowo-cenowy 2020-06-02
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-06-02
Edytowalne załączniki 2020-06-02
Odpowiedzi na zapytania 05.06.2020. .pdf 2020-06-05
Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020 2020-06-10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-06-30

Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.4.2020
Termin składania ofert: 29.05.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1: Produkty lecznicze I
Część 2: Produkty lecznicze II
Część 3: Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementy diety, produkty farmaceutyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.3). Formularz asortymentowo-cenowy.
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-05-21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-05-21
Zał.2_do ogł_Formularz_asortymentowo-cenowy.xlsx 2020-05-21
Odpowiedzi na zapytania 26.05.2020 2020-05-26
Informacja z otwarcia ofert 29.05.2020 2020-05-29
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19.06.2020 2020-06-19

Zagospodarowanie terenu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z...

Nazwa postępowania: Zagospodarowanie terenu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z modernizacją budynku D na potrzeby magazynu odpadów
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.3.2020
Termin składania ofert: 10.04.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z modernizacją budynku D na potrzeby magazynu odpadów WSDZ SPZOZ”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, kosztorysach  przedmiarowych  oraz w STWiOR stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na pracach budowlano-instalacyjnych związanych zagospodarowaniem terenu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z modernizacją budynku D na potrzeby magazynu odpadów. Zakres robót obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku dawnej portierni z przeznaczeniem jej na magazyn odpadów, w tym m.in.. prace rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego, roboty wykończeniowe, roboty w zakresie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i teletechnicznej i wykonanie zewnętrznych instalacji zasilania obiektu w media i odprowadzenia ścieków oraz prace budowlano-instalacyjne związane z zagospodarowaniem terenu, w tym m.in. nowej instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu, wykonanie nowych nawierzchni wraz z ukształtowaniem terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi pożarowej, wykonanie prac izolacyjnych tunelu podziemnego, uporządkowanie terenów zielonych wraz wykonaniem dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów.
Przedmiotowe roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym bez przerywania działalności podstawowej przez Szpital tj. realizacji świadczeń medycznych. Wykonawca będzie musiał tak zorganizować prace, aby zapewnić dostęp pacjentom do wszystkich wejść eksploatowanych budynków Szpitala.
W celu właściwego oszacowania warunków i kosztów realizacji zamówienia zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie. W celu zapoznania się z miejscem realizacji robót należy umówić się na spotkanie z pracownikiem Zamawiającego tel. (22) 83-05-396.
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-03-05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-03-05
Załacznik 2 do SIWZ (2a-2h).Kosztorys przedmiarowy (Formularz asortyment... 2020-03-05
Załacznik 8 do SIWZ (8a-8l) Dokumentacja projektowa 2020-03-05
Załacznik 9 do SIWZ (9a-9b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ... 2020-03-05
zał. 10 do SIWZ Projekt umowy 2020-03-05
zmiana SIWZ 17.03.2020.pdf 2020-03-17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-03-17
zmiana SIWZ 20.03.2020 2020-03-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2020-03-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III 2020-03-24
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 24.03.2020 2020-03-24
zał. 1 do odp z dnia 24.03.2020 mapa_sieć_uzbrojenia_terenu 2020-03-24
zał. 2 do odp z dnia 24.03.2020 opis zasilania bud_D 2020-03-24
zał. 3 do odp z dnia 24.03.2020 zasilanie bud_D_alter 2020-03-24
zmiana SIWZ 30.03.2020 2020-03-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV 2020-03-30
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 07.04.2020 2020-04-07
zał. 1 do odp z dnia 07.04.2020 zał. 10 do SIWZ Projekt umowy 2020-04-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V 2020-04-07
Informacja z otwarcia ofert 10.04.2020 2020-04-10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07.05.2020 2020-05-07

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.2.2020
Termin składania ofert: 06.03.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Zamówienie zostało podzielone na 26 części:
1    Cewniki do odsysania dróg oddechowych, katetery, zgłębniki, kanki doodbytnicze
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
2    Rury karbowane z filtrem wydechowym, układ oddechowy antybakteryjny, Wapno typu Dragersorb 800 PLUS
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
3    Akcesoria do elektrochirurgii
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
4    Ostrza, dreny do artroskopii
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
5    Rurki intubacyjne, rurki ustno - gardłowe, rurki nosowo - gardłowe, łopatki
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
6    Worki oddechowe
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
7    Łączniki, dreny chirurgiczne, łączniki anestezjologiczne
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.7 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 7).
8    Przylepiec stabilizujący do drenów, staza
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.8 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 8).
9    Cewniki do pęcherza moczowego, zestawy do szynowania moczowodów
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.9 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 9).
10    Filtry i wkłady do ssaków
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.10 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 10).
11    Końcówki do Shavera
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.11 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 11).
12    Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, Zestaw do leczenia zatok nosa
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.12 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 12).
13    Ostrza chirurgiczne
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.13 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 13).
14    Akcesoria na Blok Operacyjny
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.14 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 14).
15    Folia na mankiety do turniqeutu
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.15 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 15).
16    Mata dekontaminacyjna
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.16 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 16).
17    Kieliszki, szpatułki, wzierniki, prześcieradła jednorazowe, lancety jałowe
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.17 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 17).
18    Maski tlenowe, nebulizatory lekowe, zestawy do nebulizacji
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.18 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 18).
19    Szyny na palec Zimmera, szyny Kramera, kołnierze
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.19 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 19).
20    Papier do EKG, papier termoczuły, papier do drukarki, papier do monitorów, wag, defibrylatorów, autorefraktometrów, spirometrów
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.20 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 20).
21    Pokrowiec na materac z taśmą suwakową
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.21 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 21).
22    Trenażer oddechowy
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.22 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 22).
23    Łączniki sterylne, pojemniki na odpady ostro-krawędziowe, wanna do dezynfekcji narzędzi
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.23 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 23).
24    Kołdry grzewcze
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.24 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 24).
25    Okłady/kompresy żelowe
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.25 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 25).
26    Torba foliowa, jednorazowa na wydaliny, myjka jednorazowa
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.26 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 26)
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-02-27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-02-27
Zał.2 (odpowiednio 2.1-2.26) - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis prze... 2020-02-27
Odpowiedzi na pytania 2020-03-02
Odpowiedzi na pytania II 2020-03-03
Informacja z otwarcia ofert 2020-03-10
Informacja o wynikach postępowania 2020-03-27
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 31